SCAC in Swedish

Forskningsprogrammet Frisk luft och Klimat är en fristående fortsättning på det IVL-ledda forskningsprogrammet Scarp – Frisk luft i Sverige som avslutades i början av 2013. Fas 1 pågick 2013-2016 och fas 2 pågår 2017-2020.

Programmet stödjer, liksom det tidigare programmet, det nationella och internationella arbetet med luftföroreningar.

Sverige har en stark position i internationellt luftvårdsarbete och programmet innebär en fortsatt fördjupning av det svenska forskningssamarbetet inom luftvårdsfrågor och dess koppling till klimat.     

Forskningen under fas 1 var fokuserad på exponering och hälsoeffekter, effekter på ekosystem, och klimateffekter från så kallade kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) samt synergier och konflikter mellan luftförorenings- och klimatåtgärder. Speciell vikt ägnades åt att ta fram robusta system och processer för utsläppsprognoser och scenarier samt till att ta fram indikatorer, metoder och modeller för att utvärdera och bedöma kostnadseffektiviteten hos olika åtgärdsalternativ. 

Fokus för fas 2 är Hemisfärisk transport av luftföroreningar och åtgärdsstrategier i Europa. Den övergripande målsättningen från fas 1 står kvar dvs att utveckla och förbättra det vetenskapliga underlaget för policies om luftföroreningar på nationell och internationell skala, inklusive kopplingar till klimatpolitiken.

Här kan du läsa en sammanfattning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster. av SCAC:s första tre års forskning.

Utöver forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet ingår forskarteam från Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Stockholms Stad, SMHI och International Institute for Applied System Analysis (IIASA). Den sammanlagda budgeten för programmet är 25 miljoner kronor för fas 1 och 12 miljoner för fas 2.

Nyheter från programmet publiceras på sidan News.

Senast ändrad: 2020-06-01

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.