Forskare inom SCAC medverkar i luftkonventionens rapport kring framsteg och framtida utmaningar

Den 31 maj lanserades rapporten Towards cleaner air – en utvärdering av luftföroreningssituationen i i Europa och Nordamerika som tagit fram inom FN:s konvention för gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Rapporten pekar på att omfattande förbättringar uppnåtts när det gäller emissioner och effekter av luftföroreningar under de senaste decennierna.

Trots detta forsätter luftföroreningar att vara ett stort hot mot miljö och människors hälsa. Inom EU orsakar luftföroreningar 400 000 förtida dödsfall varje år – tio gånger mer än dödsfall i trafikolyckor.

Rapporten har sammanställts av Rob Maas, Nederländerna och Peringe Grennfelt, IVL. Bland de cirka 50 forskare som medverkat återfinns Hans Christen Hansson, Stefan Åström och John Munthe från Naturvårdsverkets forskningsprogram SCAC medverkat.

De största framgångarna har nåtts vad gäller utsläppen av svaveldioxid som i många länder minskat med 90 procent eller mer. Halten av små partiklar, PM2,5 minskar också om än i betydligt långsammare takt. Antalet dagar som överskrider WHO:s riktlinjer för ozonhalter är nu cirka 20 procent lägre än 1990.

Men trots framgångerna fortsätter luftföroreningar att vara ett stort problem för miljön, klimatet och människors hälsa. Små partiklar följer med inandningsluften och orsakar hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär.

Peringe Grennfelt menar att det behövs bredare internationellt samarbete över norra halvklotet och med Asien för att minska halterna av luftföroreningar ytterligare.

– Under de kommande årtiondena förväntas klimat- och energipolitiken förbättra luftkvaliteten ytterligare. Men politik som leder till att främja inhemsk vedeldning, dieselbilar eller användning av biobränslen kan faktiskt öka luftföroreningar om det inte åtföljs med ytterligare tekniska åtgärder. Därför behövs det en helhetssyn som kombinerar luftkvalitetspolitiken med klimatpolitik och med åtgärder inom sektorer som transport, energi och jordbruk. Dessutom blir de samlade kostnaderna betydligt lägre om man ser luftföroreningar och klimat i ett sammanhang, säger han.

Han pekar också betydelsen av forskning och att Naturvårdsverket under många år systematiskt stött luftvårdsforskning med inriktning mot att stärka beslutsunderlaget både nationellt och internationellt.

Rapporten lanseras bara några veckor innan den sista omgången av EU:s förhandlingar om en översyn av de nationella utsläppstaken, som syftar till att fastställa strängare åtaganden om utsläppsminskningar för EU.

Mer information och länk till rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta: Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se tel. 010-788 67 84

Senast ändrad: 2016-10-12

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.